Glucose-responsive enzymatic biomimetic nanodots for H2O2 self-supplied catalytic photothermal/chemodynamic anticancer therapy

Yinghui, Xu, Jiayi, Bian, Xin, Liu, Zhengzheng, Qian, Minghao, Sun, Cheng, Zhang, Ruiyang, Pan, Qitong, Li, Changrui, Sun, Bin, Lin, Kun, Peng, Nan, Lu, Xikuang, Yao, Wenpei, Fan

Acta Biomaterialia |